Covid-19 i mi: Vanredne okolnosti – vanredni napori!

U uslovima pandemije COVID-19, koja je izazvana visusom SARS-CoV-2, Integral inženjering u cjelini, kao i svi naši zaposleni pojedinačno, svakodnevnim vanrednim angažovanjem aktivnim održava dvanaest (12) velikih gradilišta na teritoji Republike Srpske (5), Republike Srbije (5) i Republike Hrvatske (2), ukupne ugovorene vrijednosti radova od 599,78 miliona KM (306,66 miliona EUR).

Nažalost, dinamika naših radova je usporena, a troškovi se značajno povećavaju sa vremenom trajanja  zaraze.  Brojni dobavljači, prema kojima smo izvršili plaćanja, nisu u mogućnosti da isporuče robe ili to čine sa značajnim kašnjenjem zbog otežanog prekograničnog kretanja ljudi i roba. Činjenica je i da su narušeni proizvodni procesi u pogonima u zemlji i inostranstvu, koji neposredno utiču za realizaciju projekata. Mjere zaštite zdravlja naših radnika, koje dosljedno provodimo u skladu sa zahtjevima i preporukama nadležnih institucija i organa, zahtijevaju izmjene u tehnologiji rada na gradilištima i umanjuju efektivnost rada.

I pored toga, predano radeći zajedno sa brojnim poslovnim partnerima, ne samo da i dalje gradimo, već i u vanrednm okolnostima doprinosimo održavanju nivoa privrednih aktivnosti u lokalnim zajednicama na kojima se izvode projekti i šire. Vjerujemo da je to način da u budućnosti svi zajedno budemo jači i zadovoljniji.

Mi gradimo budućnost!

Više o aktuelnim projektima: Aktuelni projekti

Integral Inženjering“ a.d.
Laktaši raspisuje konkurs
za prijem radnika:

1. Rukovalac samoh. dizalice  
2. Dipl.inž.rudarstva  
3. Građevinski poslovođa  
4. Geometar  
Rok za podnošenje prijava je 10.08.2020. godine.