AKTUELNI PROJEKTI

IZRADA PROJEKTA ZA IZVOĐENJE I IZGRADNJA PETLJE „SOPOT“ NA AUTOPUTU E80 NIŠ – DIMITROVGRAD

Investitor: Koridori Srbije, d.o.o. Beograd
Izvođač: Integral inženjering a.d. Laktaši
Vrijednost radova: 4,26 miliona KM ili 2,18 miliona EUR

Opšte o projektu:

Petlja „Sopot“ se nalazi na poddionici Staničenje – Sarlah (autoput E80 Niš – Dimitrovgrad), koja je puštena u upotrebu početkom 2019. godine. Kad bude izgrađena, petlja će prevesti državne puteve Niš-Pirot i Knjaževac-Pirot preko autoputa E80.

Na ovaj način biće ostvarena najkraća i najbrža veza Bele Palanke i Pirota sa parkom prirode Stara planina, manastirom Temska i Knjaževcem, čime se daje podsticaj razvoju turizma i opštem napretku staroplaninskih sela i gravitirajućih dijelova Istočne Srbije.

Sadržaj radova:

Radovi uključuju izrada projekta za izvođenje i izgradnju trokrake denivelisane petlje na ukrštanju autoputa E80, Niš – Dimitrovgrad, poddionica Staničenje – Sarlah sa državnim putem IIA br.259 (Knjaževac – Pirot) i državnog puta IIA br.221 (Niš – Pirot).

U okviru projekta biće izgradjen nadvožnjak ukupne dužine L=104,90 m, sa četiri raspona l=26.35 + 26.10 + 26.10 + 26.35 metra. Konstrukciju nadvožnjaka čine prefabrikovani prednapregnuti nosači I-profila visine 1 metar. Nadvožnjak se temelji na šipovima Ø=1500 mm.

Projekat pored izgradnje nadvožnjaka i pristupnih saobraćajnica obuhvata i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme, kao i radove na elektro instalacijama.

POJAČANO ODRŽAVANJE DRŽAVNOG PUTA PRVOG REDA IA3, DIONICA: PETLJA SREMSKA MITROVICA – PETLJA RUMA, OD KM 43+563 DO KM 57+313 L=13,750 KM (LIJEVA TRAKA) I PETLJA RUMA – PETLJA PEĆINCI, OD KM 57+205 DO KM 70+303, L=13,098 KM (DESNA TRAKA)
UGOVOR BROJ: RRSP/RRW-IA3SMRP/2019-06

Investitor: JP “Putevi Srbije” Beograd
Izvođač: Integral inženjering a.d.
Vrijednost radova: 29,8 miliona KM ili 15,2 m EUR

Opšte o projektu:

Projekat obuhvata Investiciono održavanje dionice državnog puta prvog reda IA3 (autoputa) u dužini od 13,75 km (lijeva traka) i 13,10 km (desna traka). Radovi na jednom od najopterećenijih putnih pravaca u Republici Srbiji će se odvijati pod saobraćajem, bez njegove potpune obustave.

Sadržaj radova:

  • Radovi obuhvataju:
  • pripremne radove,
  • radove donjeg i  gornjeg stroja,
  • rehabilitacione radove na objektima (mostovima),
  • radove na poboljšanju sistema odvodnjavanja,
  • uređenje putnog pojasa,
  • postavljanje saobraćajne signalizacije i
  • radove na osvjetljenju autoputa.

IZGRADNJA DIONICE: OKUČANI – GRANICA BOSNE I HERCEGOVINE / I FAZA: MOST NA GRANICI PREKO RIJEKE SAVE

Investitor: Javno preduzeće “Hrvatske ceste” (Zagreb) i Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
Izvođač: Zajedničko preduzetništvo (Joint Venture – JV) „Integral Inženjering a.d., Đuro Đaković Montaža d.o.o. i Zagreb-Montaža d.o.o
Nadzor: Zajedničko preduzetništvo (Joint Venture – JV), KREBS + KIEFER Eastern Europe GmbH (Njemačka), Institut IGH dd (Zagreb)
Vrijednost: 49,9 miliona KM ili 23,5 miliona EUR

Opšti podaci:

Međudržavni most na rijeci Savi zapadno (uzvodno) od Gradiške je dio evropskog priključnog transverzalnog putnog pravca E-661 koji povezuje Split sa Banjalukom, Viroviticom i Balatonom, odnosno već izgrađeni autoput Banja Luka – Gradiška (pušten u upotrebu 2013. godine) sa budućom brzom cestom granica – Okučani – Virovitica – Balaton.
Izgradnja mosta je dio ukupnih radova na izgradnji funkcionalne putne cjeline na dionici granica – Okučani, koja, pored ostalog uključuje autoput punog profila na strani Republike Srpske (BiH), četverotračnu brzu cestu na strani Republike Hrvatske, dva odvojena granična prelaza i prilazne puteve. Po završetku radova, ova putna cjelina će omogućiti brži promet ljudi i roba, omogućiće nesmetano i efikasno obavljanje poslova kontrolnim organima, te će omogućiti normalano odvijanje života u, sada propterećenoj, Gradišci. 

Konstrukcija rasponskog sklopa je kontinuirani čelični jednoćelijasti čelični sanduk sa dva nagnuta hrpta i obostranim konzolama, Projektovana dužina mosta iznosi L = 462,25 m, a širina iznosi Bv=22,60 m.

Sadržaj radova:

– izgradnja konstrukcije rasponskog sklopa raspona L=128,00+170,00+128,00=426,0 m I širine Bv=22,60 m;
– izgradnja dionice brzog puta na teritoriji Republike Hrvatske, dužine l =50,79 m i dionice auto-puta Gradiška – Banja Luka (Mahovljani), dužine l =411,54 m na kojem će biti izgrađen i podvožnjak;
– postavljanje savremenih telekomunikacionih instalacija za upravljanje saobraćajem, postavljanje saobraćajne i plovne signalizacije, opreme puta, te javne rasvjete.

Izgradnja mosta preko rijeke trebišnjice u trebinju

Investitor:  Mješoviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske”, Zavisno preduzeće “Hidroelektrane na Trebišnjici” a.d. Trebinje
Izvođač Integral inženjering a.d. Laktaši
Vrijednost: 12,2 miliona KM ili 6,2 miliona EUR

Opšte o projektu:

Most preko rijeke Trebišnjice u Trebinju je najveći I najvažniji građevinski objekat na budućoj istočnoj obilaznici, koja će spajati puteve za Herceg Novi i Dubrovnik sa putevima za Bileću i Nikšić. Izgradnjom isočne obilaznice će se u saobraćajnom smislu rasteretiti centar Trebinja i značajno će se skratiti vrijeme  putovanja. Glavna rasponska konstrukcija mosta je monolitna armiranobetonska prednapregnuta konstrukcija preko 13 raspona. Projektovana dužina mosta iznosi  L = 484 m, a širina iznosi Bv=11,60 m.

Sadržaj radova:

Rasponska konstrukcijemosta  se izvodi  tehnologijom postepenog naguravanja. Rasponska konstrukcija je projektiovana kao kontinuirana, prednapregnuta konstrukcija sandučastog presjeka sa vertikalnim rebrima i rasponima 26.00 + 4 x 36.0 + 2 x 54.0 + 5 x 36.0 + 26.00 = 484.00 m. Širina mosta iznosi Bv=11,60 m.

Izvode se tri tipa fundiranja mosta: plitko fundiranje u osama 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 i 13, fundiranje na bunarima u osama 6 i 7 i fundiranje na šipovima u osi 8.

Noseći stubovi mosta su promjera 2.50 m i različitih visina. Visina stubova iznosi: u osi 2 – 8.5 m, u osi 3 – 12.5 m, u osi 4 – 19.5 m, u osi 5 – 26 m, u osi 6 i 7 – 28.0 m, u osi 8 i 9 – 23.0 m, u osi 10 – 21.0 m, u osi 11 – 14.0 m, u osi 12 – 10.0 m i 13 – 9.0 m.

Projekat pored izgradnje mosta obuhvata i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme mosta, kao i postavljanje javne rasvjete.

 

PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA DIONICE AUTOPUTA NA KORIDORU 5C KROZ REPUBLIKU SRPSKU OD PETLJE JOHOVAC (TOVIRA) DO PETLJE RUDANKA (KOSTAJNICA)

Investitor:  Javno preduzeće “Autoputevi Republike Srpske”
Ponuđena vrijednost radova: 122,2 miliona KM ili 62,5 miliona €
Izvođač radova: Zajedničko preduzetništvo (Joint Venture) JV „Integral Inženjering“ a.d. Laktaši i GD „Granit“ d.d. Skopje
Nadzor: Zajedničko preduzetništvo (Joint Venture) “KREBS + KIEFER Eastern Europe GmbH (Njemačka) & GEING Krebs und Kiefer International & others ltd.” (Skoplje)
Model ugovora: Žuti FIDIC
Finansiranje: Kredit EBRD  i grant Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Trans-evropski koridor 5c predstavlja glavnu transportnu rutu u Bosni i Hercegovini od sjevera ka jugu. Povezuje Budimpeštu (Mađarska) sa jadranskom lukom Ploče (Hrvatska). Unutar Bosne i Hercegovine, ukupna dužina Koridora 5c je oko 335 km.

Autoput na Koridoru 5c na teritoriji Republike Srpske od Doboja do Vukosavlja će biti izgrađen u dužini od 46,6 kilometara. Predviđeno je da se čitava dionica autoputa izgradi kroz četiri projekta (ugovora) od koji će dionica od petlje Johovac (Tovira) do petlje Rudanka (Kostajnica) biti izgrađena prva.

Integral inženjering a.d je veoma ponosan što je, na veoma zahtjevnom međunarodnom tenderu,  izabran, zajedno sa firmom Granit a.d. (Skoplje), za glavnog izvođača radova na ovom projektu.

Predmet ugovora je izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova:
– na izgradnji dionice autoputa ukupne dužine l=5,65 km, sa svim pratećim elementima;
– na izgradnji petlje Rudanka (Kostajnica) T-oblika sa objektima  i sistemom za naplatu putarine;
– na izgradnji petlje Johovac (Tovira) tipa truba;
– na izgradnji 18 objekta koji uključuju: 2 vijadukta, 8 mostova, 4 podvožnjaka i 4 prolaza;
– na postavljanju savremene telekomunikacione instalacije za upravljanje saobraćajem na autoputu;
-na postavljanju saobraćajne signalizacije i opreme;
-na postavljanju objekata za zaštitu od buke;
-na odvodnji trase autoputa i regulacijama riječnih tokova;
-na izmještanju elektro instalacija, te
-na instalaciji rasvjete.

IZVOĐENJE DIJELA RADOVA NA STABILIZACIJI KLIZIŠTA U ZONI USEKA BR. 2 OD KM 876+075 DO KM 876+225, FAZA II U SKLOPU PROJEKTA IZGRADNJE AUTOPUTA E75, DEONICA: GRDELICA (GORNJE POLJE) – CARIČINA DOLINA LOT1: PUT I MOSTOVI OD GRDELICE DO TUNELA PREDEJANE

Investitor: Koridori Srbije, d.o.o. Beograd
Izvođač: Integral inženjering a.d. Laktaši
Vrijednost radova: 37,7 miliona KM ili 19,3 miliona EUR

Opšte o projektu:

Koridor 10 je jedan od najvažnijih pan-Evropskih transportnih koridora koji prolaze kroz Srbiju. Program izgradnje Koridora 10 kroz Srbiju se provodi kroz četiri projekta koji se dijele na dionice, a one u lotove (ugovore).

Integral inženjering a.d. je glavni izvođač na dionici Caričina Dolina – Vladičin Han, LOT 5: Putevi i mostovi na poddionici Caričina Dolina – tunel Manajle.

Izvođač radova na dionici Grdelica (Gornje Polje) – Caričina dolina, LOT 1: Put i mostovi od Grdelice do tunela Predajane je Zajedničko preduzetništvo (JV) Azvi SA (Španija) i Taddei SpA (Italija).

Zbog posebno složenih uslova, investitor je dodijelio Integral inženjeringu izvođenje dijela radova na sanaciji Usjeka 2 na dionici Grdelica (Gornje Polje) – Caričina dolina, LOT 1: Put i mostovi od Grdelice do tunela Predajane.

 

Projektno rješenje i sadržaj radova:

Trajna stabilizacija klizišta i zaštita trase autoputa u zoni usjeka 2 biće ostvarena izgradnjom zaštitne konstrukcije (natkrivena galerija na šipovima) i  izgradnjom tri nezavisne konstrukcije od šipova Ø = 2.000 mm,  dužine  l = 25 i 30 m. 

Zaštitna natkrivena galerija, ukupne dužine l = 150 m, fundirana je na bušenim šipovima  Ø = 1.500 mm, dužine  l = 15 do 21 m na međusobnom razmaku s = 3 m. Šipovi su povezani naglavnom gredom dužine l = 151,80 m. Iznad šipova sa lijeve strane i u sredini dva kolovozna profila izrađeni su AB stubovi prečnika d = 1,20 na međusobnom razmaku s = 3 m, koji su na vrhu povezani sa ležišnim gredama. Šipovi sa desne strane su povezani naglavnom gredom, a između šipova su izrađea AB platna. Radovi su završeni krajem aprila 2019. godine.

Prva i druga konstrukcija od šipovapredviđena je na prvoj i trećoj bermi gledano odozdo, a konstrukciju čine bušeni šipovi Ø = 2.000 mm, dužine l = 25 m, koji su postavljeni na rastojanju od s = 5,0 m. Šipovi su povezani naglavnom gredom dimenzija 2,50 x 1,20 m, dužine od oko l = 130 m.

POJAČANO ODRŽAVANJE DRŽAVNOG PUTA PRVOG REDA IA3, DIONICA: GRANICA HRVATSKA/SRBIJA (BATROVCI) – KUZMIN 1, OD KM 0+554.86 DO KM 22+196.11 (LIJEVA TRAKA) I OD 0+564.64 DO 22+229.16 (DESNA TRAKA)
UGOVOR BROJ RRSP/RRW-IA3BK/2017-07

Investitor: JP “Putevi Srbije” Beograd

Izvođač: Integral inženjering a.d.

Vrijednost radova: 38,7  miliona KM ili 19,8 m EUR

Opšte o projektu:

Projekat obuhvata Investiciono održavanje dionice državnog puta prvog reda (autoputa) IA3  u dužini od 21,65 km. Radovi na jednom od najopterećenijih putnih pravaca u Republici Srbiji će se odvijati pod saobraćajem, bez njegove potpune obustave.

Sadržaj radova:

Radovi obuhvataju:
-pripremne radove,
-radove donjeg i  gornjeg stroja,
-rehabilitacione radove na objektima (mostovima),
– radove na poboljšanju sistema odvodnjavanja,
-uređenje putnog pojasa,
-postavljanje saobraćajne signalizacije i
-radove na osvjetljenju autoputa.

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG I IZGRADNJA NOVOG KOLOSIJEKA ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI DUGO SELO-KRIŽEVCI

Investitor: HŽ Infrastruktura d.o.o, Zagreb, Republika Hrvatska

Vrijednost radova Integral inženjeringa: 88,9 miliona KM ili  45.5 m EUR

Nadzor: Zajedničko preduzetništvo “SGS Adriatica d.o.o. i Investinženjering d.o.o.” (Hrvatska)

Izvođač: Zajedničko preduzetništvo  “DIV d.o.o., Dalekovod d.d. i Zagreb-montaža d.o.o.” (Hrvatska)

Opšte o projektu:

Projekat obuhvaća rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci u dužini  L = 36,38 km.

Ovo je dio velikog projekta uspostavljanja moderne dvotračne željezničke pruge  na Mediteranskom koridoru jedinstvene transevopske transportne mreže TEN-T (transportni koridor RH2). Nakon završetka radova biće moguće postizanje nazivne projektovane brzine od 160 km/h na cijeloj dužini pružne dionice.

Zbog kašnjenja u radovima izvođač radova je raskinuo ugovor sa ranijim podizvođačem I zaključio ugovor sa Integral inženjeringom.

Sadržaj radova:

Integral inženjering izvodi radove na donjem stroju željezničke pruge, na izgradnji objekata na pruzi (13 mostova, 7 pothodnika, 81 propust) , denivelisana ukrštanja pruge sa saobraćajnicama (11 nadvožnjaka,  jedan podvožnjak), izgradnju servisnih saobraćajnica i rekonstrukciju ulice Ivana Gorana Kovačića.

REGULACIJA KORITA RIJEKE JANJE U OPŠTINI UGLJEVIK

Investitor: Evropska unija, koju predstavlja Evropska komisija, B-1049 Brisel, Belgija

Izvođač: Zajedničko preduzetništvo (Joint Venture) „Integral inženjering a.d.-Integra inženjering d.o.o.“

Vrijednost: 5,25 mil. KM ili 2,69 mil EUR

Nadzor: Ipsa Institut d.o.o, Sarajevo

O projektu:

Projekat obuhvata regulaciju rijeke Janje u ukupnoj dužini of 3,75 km i uređenje ušća potoka koji se ulivaju u rijeku Janju duž njezine lijeve obale. Najznačajnija pritoka na ovom dijelu rijeke Janje je potok Laketnica.
Stabilno korito rijeke Janje će se postići izgradnjom poprečnog presjeka korita na način da može prihvatiti stogodišnje visoke vode, kao i zaštitom korita od dalje erozije i destabilizacije.

IZVOĐENJE DIJELA RADOVA NA NOVOJ SANACIJI USJEKA 5 OD KM 879+350 DO KM 879+775 U SKLOPU PROJEKTA IZGRADNJE AUTOPUTA E75, DIONICA: GRDELICA (GORNJE POLJE) – CARIČINA DOLINA, LOT 1: PUT I MOSTOVI OD GRDELICE DO TUNELA PREDAJANE

Investitor: Koridori Srbije, d.o.o. Beograd
Izvođač: Integral inženjering a.d. Laktaši
Vrijednost radova: 69,6 miliona KM ili 35,6 m EUR

Koridor 10 je jedan od najvažnijih pan-Evropskih transportnih koridora koji prolaze kroz Srbiju. Program izgradnje Koridora 10 kroz Srbiju se provodi kroz četiri projekta koji se dijele na dionice, a one u lotove (ugovore).

Integral inženjering a.d. je glavni izvođač na dionici Caričina Dolina – Vladičin Han, LOT 5: Putevi i mostovi na poddionici Caričina Dolina – tunel Manajle.

Izvođač radova na dionici Grdelica (Gornje Polje) – Caričina dolina, LOT 1: Put i mostovi od Grdelice do tunela Predajane je Zajedničko preduzetništvo (JV) “Azvi SA (Španija) i Taddei SpA (Italija)”.

Zbog posebno složenih uslova, investitor je dodijelio Integral inženjeringu izvođenje dijela radova na novoj sanaciji Usjeka 5 na dionici Grdelica (Gornje Polje) – Caričina dolina, LOT 1: Put i mostovi od Grdelice do tunela Predajane.

Projektno rješenje i sadržaj radova:
Trajna stabilizacija kosine Usjeka 5 izvodi se u dvije faze, izradom tri potporne konstrukcije (zida) – K1, K2 i K3.

U prvoj fazi izvedena je konstrukcija K1dužine l = 411,48 m. Konstrukcija K1 se sastoji od 181 AB šipa  ø= 1.500 mm, dužine l = 16,18 i 20 m, raspoređenih u dva reda. Svi šipovi su povezani naglavnom gredom (pločom) debljine 1.2 m i širine 6.0 m. Na ploči je izveden zid visine 5.92 m sa konstraforima na svakih 2.25 m zida.
Stabilnost konstrukcije K1 je obezbjeđena ugradnjom 361 trajnog elektroizolovanog prednapregnutog sidra (8Ø15,2 mm), dužine l = 40.00 m. Sidra su postavljena u dva reda. U donjem redu na naglavnoj gredi šipova ugrađeno je 180 sidara na rasteru λ= 2.25 m. U gornjem redu na AB zidu ugrađeno je 181 sidro na rasteru λ= 2.25 m, tako da prolaze kroz kontrafore zida. Izrada konstrukcije K1 u potpunosti je završena u oktobru 2018. godine.

U drugoj fazi , koja je u toku,  izvode se potporne konstrukcije K2 i K3.
Konstrukcija K2
je dužine l = 363.70 m, Konstrukcija K2 se sastoji od 161 AB šipa  ø= 1.500 mm, dužine l = 26 i 36 m, naizmjenično raspoređenih u dva reda na astojanju s = 4,50 m.

Konstrukcija K3je dužine l = 205,22 m, Konstrukcija K3 se sastoji od 91 AB šipa  ø= 1.500 mm, dužine l = 21 i 36 m, naizmjenično raspoređenih u dva reda na astojanju s = 4,50 m.

Dodatna stabilnost konstrukcija K2 i K3 obezbjeđena je ugradnjom trajnih elektroizolovanih geotehničkih sidara (5Ø15,7 mm).

Izgradnja dovodnog tunela, ulazne građevine i pristupnih tunela HE Dabar i izvođenje
istražno projektantskih radova u toku izgradnje (Ugovorni sporazum br.434-18/16   naš br. 287/16 od 17.03.2016.)


Investitor:
“Mješoviti holding “”ERS”” – MP a.d. Trebinje ZP “”Hidroelektrane na Trebišnjici”” a.d. Trebinje

Vrijednost: 131 milion KM ili 67 m EUR

Projekt korišćenja hidrosistema Trebišnjica se zasniva na izgradnji niza hidrotehničkih objekata (brane, akumulacije, otvoreni kanali, tuneli i hidroelektrane) kojima se vode kraških polja Istočne Hercegovine, kontrolisano koriste za navodnjavanje, kontrolu poplava i proizvodnju električne energije. Za proizvodnju električne energije planirana je izgradnja 7 hidroelektrana i 6 akumulacionih bazena u sistemu.

Do sada su izgrađene 4 hidroelektrane, koje koriste vodu iz akumulacionog  bazena “Bileća”: HE Trebinje I, HE Trebinje II, HE Dubrovnik i PHE Čapljina. One su sukcesivno ulazile u pogon počevši od 1965. godine (HE Dubrovnik) do 1981. (HE Trebinje II).

Preostale 3 hidroelektrane pripadaju podsistemu  “Gornji horizonti”  i to: HE Nevesinje (61 MW), HE Dabar (160 MW) i HE Bileća (30 MW).

Podsistem  “Gornji horizonti”, obuhvata korišćenje voda na pravcu Gatačko polje-rijeka Zalomka-Nevesinjsko polje-Dabarsko polje-Fatničko polje-akumulacija Bileća. U ovaj sistem se u konačnoj etapi uvodi dio voda sjeverozapadnog dijela Nevesinjskog polja.

HE Dabar je prva hidroelektrana na području Gornjih horizonata, koja će biti izgrađena.

Dovodnim tunelom, dužine 12.125 m, dovodi se voda iz akumulacije Pošćenje do HE Dabar. Dovodni tunel prolazi kroz dvije različite geološke sredine. Ulazna građevina je smještena uz korito Zavidolske rijeke i oko 3,5 km je udaljena od brane Pošćenje. Na ulaznoj građevini predviđena je rešetka i zatvarač za zatvaranje tunela za potrebe kontrole i održavanja. Za izvođenje radova na tunelu predviđena su dva napadna rova (Straževica, dužine 830 m i Vodostan, dužine 295 m).

Ugovoreni su sljedeći radovi:

A. IZGRADNJA ULAZNE GRAĐEVINE, RADNOG PLATOA, KOMANDNE SOBE I PRISTUPNOG PUTA
Ulazna građevina;
Radni plato: P=336,10m2 asfaltiran (AB11s i BNS32 d=5+10 cm) na nasipu, oko platoa je čelična ograda h=1,12m, hidrantska mreža l= 290,00m DN100;
Komandna soba: mašinska oprema, hidromehanička oprema vodozahvatne građevine, elektro oprema;
Pristupni put: l=279,00m š=5,00m, tampon d=45cm i asfalt d=15cm;

B. DOVODNI TUNEL dužine l= 12.125,00m podužnog nagiba i=2,139‰; kružni prečnik svijetlog otvora D = 4,6m dužine 7.853,00m i potkovičastog presjeka l= 4.272,00m visine iskopa 5,20m ;  gradi se novom austrijskom metodom

C. PRISTUPNI TUNELI
-tunel Straževica: pravolinijski l=651,57m, nagib iskopa i=7,54%, potkovičastog oblika visine 5,5m ;
-tunel Vodostan: pravolinijski l=91,00m, nagib iskopa i=2,139promila, kružnog oblika prečnika 5,2m

D. TEHNIČKO OSMATRANJE

E. ISTRAŽNO-PROJEKTANTSKI RADOVI u toku izgradnje

Izgradnja zatvorenog bazena u Trebinju, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Investitor:  Mješoviti Holding “Elektroprivreda Republike Srpske” ZP “Hidroelektrane na Trebišnjici” a.d. Trebinje

Vrijednost radova: 10,27 miliona KM ili 5,25 m EUR

Projektom je predviđena izgradnja objekta dimenzija 54.50 x 107.00 m, spratnosti Po+Pr+1 .

Ugovoreno je izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, radova na vodovodu i kanalizaciji, elektro radova, termomašinskih radova i radova na vanjskom uređenju objekta.

Izgradnja kanala kroz Fatničko polje od kraja kompenzacionog bazena Pađeni do tunela Dabar – Fatnica, u dužini 2.577,14 m

Investitor: “Mješoviti holding “”ERS”” – MP a.d. Trebinje ZP “”Hidroelektrane na Trebišnjici”” a.d. Trebinje

Vrijednost: 8 miliona KM ili 4,1 m EUR

Projekt korišćenja hidrosistema Trebišnjica se zasniva na izgradnji niza hidrotehničkih objekata (brane, akumulacije, otvoreni kanali, tuneli i hidroelektrane) kojima se vode kraških polja Istočne Hercegovine, kontrolisano koriste za navodnjavanje, kontrolu poplava i proizvodnju električne energije. Za proizvodnju električne energije planirana je izgradnja 7 hidroelektrana i 6 akumulacionih bazena u sistemu.

Do sada su izgrađene 4 hidroelektrane, koje koriste vodu iz akumulacionog  bazena “Bileća”: HE Trebinje I, HE Trebinje II, HE Dubrovnik i PHE Čapljina. One su sukcesivno ulazile u pogon počevši od 1965. godine (HE Dubrovnik) do 1981. (HE Trebinje II).

Preostale 3 hidroelektrane pripadaju podsistemu  “Gornji horizonti”  i to: HE Nevesinje (61 MW), HE Dabar (160 MW) i HE Bileća (30 MW).

Podsistem  “Gornji horizonti”, obuhvata korišćenje voda na pravcu Gatačko polje-rijeka Zalomka-Nevesinjsko polje-Dabarsko polje-Fatničko polje-akumulacija Bileća. U ovaj sistem se u konačnoj etapi uvodi dio voda sjeverozapadnog dijela Nevesinjskog polja.

Kanal kroz Fatničko polje služi za sprovođenje voda od izlaza iz tunela Dabar-Fatnica do ulaza u dovodni tunel Fatnica-HE Bileća, koji je u fazi izvođenja.

Izgradnja kanala kroz Fatničko polja podijeljena je u dvije dionice.

-Dionica 1 (l =2.086 m): Poprečni presjek kanala je trapeznog oblika širine dna kanala 10m i nagiba kosine 1:1,5.  Predviđena je AB MB30 obloga debljine 20 cm i izgradnja u kampadama od 5 m. Dionica je dimensionisana na proticaj Qmax=121,50 m3/s, što predstavlja maksimalni kapacitet tunela Fatnica – Bileća.

-Dionica 2 (l = 491 m): Poprečni presjek kanala je trapeznog oblika širine dna kanala 10m i nagiba kosine 1:1,5.  Predviđena je AB MB30 obloga debljine 20 cm i izgradnja u kampadama od 5 m. Dionica je dimensionisana na proticaj Qmax=93,00 m3/s.

Projektom je predviđena i izgradnja mosta raspona 27,40 m.

Radovi na izvođenju kompenzacionog bazena u mjestu Pađeni, Bileća, Bosna i Hercegovina

Investitor: “Mješoviti holding “”ERS”” – MP a.d. Trebinje ZP “”Hidroelektrane na Trebišnjici”” a.d. Trebinje

Vrijednost: 4 miliona KM ili 2,04 m EUR

Projekt korišćenja hidrosistema Trebišnjica se zasniva na izgradnji niza hidrotehničkih objekata (brane, akumulacije, otvoreni kanali, tuneli i hidroelektrane) kojima se vode kraških polja Istočne Hercegovine, kontrolisano koriste za navodnjavanje, kontrolu poplava i proizvodnju električne energije. Za proizvodnju električne energije planirana je izgradnja 7 hidroelektrana i 6 akumulacionih bazena u sistemu.

Do sada su izgrađene 4 hidroelektrane, koje koriste vodu iz akumulacionog  bazena “Bileća”: HE Trebinje I, HE Trebinje II, HE Dubrovnik i PHE Čapljina. One su sukcesivno ulazile u pogon počevši od 1965. godine (HE Dubrovnik) do 1981. (HE Trebinje II).

Preostale 3 hidroelektrane pripadaju podsistemu  “Gornji horizonti”  i to: HE Nevesinje (61 MW), HE Dabar (160 MW) i HE Bileća (30 MW).

Podsistem  “Gornji horizonti”, obuhvata korišćenje voda na pravcu Gatačko polje-rijeka Zalomka-Nevesinjsko polje-Dabarsko polje-Fatničko polje-akumulacija Bileća. U ovaj sistem se u konačnoj etapi uvodi dio voda sjeverozapadnog dijela Nevesinjskog polja.

Kanal kroz Fatničko polje služi za sprovođenje voda od izlaza iz tunela Dabar-Fatnica do ulaza u dovodni tunel Fatnica-HE Bileća, koji je u fazi izvođenja. Kanal završava kompenzacionim bazenom u mjestu Pađeni čija je površina P= 8.914 m2, a zapremina V= 49.000m3.

Ugovoreni radovi obuvataju:

-iskop u raspadnutim krečnjacima 70.000 m3;
-izgradnju AB kompenzacionog bazena;
-izgradnju dijela AB kanala;

-izgradnju AB potpornih konstrukcija ukupne količine hidrotehničkog betona 10.523 m3;
-ostale prateće radove.

Integral Inženjering“ a.d.
Laktaši raspisuje konkurs
za prijem radnika:

1. Rukovalac samoh. dizalice  
2. Dipl.inž.rudarstva  
3. Građevinski poslovođa  
4. Geometar  
Rok za podnošenje prijava je 10.08.2020. godine.