AKTUELNI PROJEKTI

PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA DIONICE AUTOPUTA NA KORIDORU 5C KROZ REPUBLIKU SRPSKU OD PETLJE JOHOVAC (TOVIRA) DO PETLJE RUDANKA (KOSTAJNICA)

Investitor:  Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske“
Ponuđena vrijednost radova: 122,2 miliona KM ili 62,5 miliona €
Izvođač radova: Zajedničko preduzetništvo (Joint Venture) JV „Integral Inženjering“ a.d. Laktaši i GD „Granit“ d.d. Skopje
Nadzor: Zajedničko preduzetništvo (Joint Venture) „KREBS + KIEFER Eastern Europe GmbH (Njemačka) & GEING Krebs und Kiefer International & others ltd.“ (Skoplje)
Model ugovora: Žuti FIDIC
Finansiranje: Kredit EBRD  i grant Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Trans-evropski koridor 5c predstavlja glavnu transportnu rutu u Bosni i Hercegovini od sjevera ka jugu. Povezuje Budimpeštu (Mađarska) sa jadranskom lukom Ploče (Hrvatska). Unutar Bosne i Hercegovine, ukupna dužina Koridora 5c je oko 335 km.

Autoput na Koridoru 5c na teritoriji Republike Srpske od Doboja do Vukosavlja će biti izgrađen u dužini od 46,6 kilometara. Predviđeno je da se čitava dionica autoputa izgradi kroz četiri projekta (ugovora) od koji će dionica od petlje Johovac (Tovira) do petlje Rudanka (Kostajnica) biti izgrađena prva.

Integral inženjering a.d je veoma ponosan što je, na veoma zahtjevnom međunarodnom tenderu,  izabran, zajedno sa firmom Granit a.d. (Skoplje), za glavnog izvođača radova na ovom projektu.

Predmet ugovora je izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova:
– na izgradnji dionice autoputa ukupne dužine l=5,65 km, sa svim pratećim elementima;
– na izgradnji petlje Rudanka (Kostajnica) T-oblika sa objektima  i sistemom za naplatu putarine;
– na izgradnji petlje Johovac (Tovira) tipa truba;
– na izgradnji 18 objekta koji uključuju: 2 vijadukta, 8 mostova, 4 podvožnjaka i 4 prolaza;
– na postavljanju savremene telekomunikacione instalacije za upravljanje saobraćajem na autoputu;
-na postavljanju saobraćajne signalizacije i opreme;
-na postavljanju objekata za zaštitu od buke;
-na odvodnji trase autoputa i regulacijama riječnih tokova;
-na izmještanju elektro instalacija, te
-na instalaciji rasvjete.

POJAČANO ODRŽAVANJE DRŽAVNOG PUTA PRVOG REDA IA3, DIONICA: GRANICA HRVATSKA/SRBIJA (BATROVCI) – KUZMIN 1, OD KM 0+554.86 DO KM 22+196.11 (LIJEVA TRAKA) I OD 0+564.64 DO 22+229.16 (DESNA TRAKA)
UGOVOR BROJ RRSP/RRW-IA3BK/2017-07

Investitor: JP “Putevi Srbije” Beograd

Izvođač: Integral inženjering a.d.

Vrijednost radova: 38,7  miliona KM ili 19,8 m EUR

Opšte o projektu:

Projekat obuhvata Investiciono održavanje dionice državnog puta prvog reda (autoputa) IA3  u dužini od 21,65 km. Radovi na jednom od najopterećenijih putnih pravaca u Republici Srbiji će se odvijati pod saobraćajem, bez njegove potpune obustave.

Sadržaj radova:

Radovi obuhvataju:
-pripremne radove,
-radove donjeg i  gornjeg stroja,
-rehabilitacione radove na objektima (mostovima),
– radove na poboljšanju sistema odvodnjavanja,
-uređenje putnog pojasa,
-postavljanje saobraćajne signalizacije i
-radove na osvjetljenju autoputa.

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG I IZGRADNJA NOVOG KOLOSIJEKA ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI DUGO SELO-KRIŽEVCI

Investitor: HŽ Infrastruktura d.o.o, Zagreb, Republika Hrvatska

Vrijednost radova Integral inženjeringa: 88,9 miliona KM ili  45.5 m EUR

Nadzor: Zajedničko preduzetništvo “SGS Adriatica d.o.o. i Investinženjering d.o.o.” (Hrvatska)

Izvođač: Zajedničko preduzetništvo  “DIV d.o.o., Dalekovod d.d. i Zagreb-montaža d.o.o.” (Hrvatska)

Opšte o projektu:

Projekat obuhvaća rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci u dužini  L = 36,38 km.

Ovo je dio velikog projekta uspostavljanja moderne dvotračne željezničke pruge  na Mediteranskom koridoru jedinstvene transevopske transportne mreže TEN-T (transportni koridor RH2). Nakon završetka radova biće moguće postizanje nazivne projektovane brzine od 160 km/h na cijeloj dužini pružne dionice.

Zbog kašnjenja u radovima izvođač radova je raskinuo ugovor sa ranijim podizvođačem I zaključio ugovor sa Integral inženjeringom.

Sadržaj radova:

Integral inženjering izvodi radove na donjem stroju željezničke pruge, na izgradnji objekata na pruzi (13 mostova, 7 pothodnika, 81 propust) , denivelisana ukrštanja pruge sa saobraćajnicama (11 nadvožnjaka,  jedan podvožnjak), izgradnju servisnih saobraćajnica i rekonstrukciju ulice Ivana Gorana Kovačića.

REGULACIJA KORITA RIJEKE JANJE U OPŠTINI UGLJEVIK

Investitor: Evropska unija, koju predstavlja Evropska komisija, B-1049 Brisel, Belgija

Izvođač: Zajedničko preduzetništvo (Joint Venture) „Integral inženjering a.d.-Integra inženjering d.o.o.“

Vrijednost: 5,25 mil. KM ili 2,69 mil EUR

Nadzor: Ipsa Institut d.o.o, Sarajevo

O projektu:

Projekat obuhvata regulaciju rijeke Janje u ukupnoj dužini of 3,75 km i uređenje ušća potoka koji se ulivaju u rijeku Janju duž njezine lijeve obale. Najznačajnija pritoka na ovom dijelu rijeke Janje je potok Laketnica.
Stabilno korito rijeke Janje će se postići izgradnjom poprečnog presjeka korita na način da može prihvatiti stogodišnje visoke vode, kao i zaštitom korita od dalje erozije i destabilizacije.

IZGRADNJA MAGISTRALNOG PUTA M-17.3 NEUM – STOLAC, LOT 1

Investitor: Javno preduzeće „Ceste Federacije Bosne i Hercegovine“ d.o.o. Sarajevo

Izvođač: INTEGRAL INŽINJERING a.d. Laktaši

Vrijednost: 6,03 mil. KM ili 3,08 mil EUR

Nadzor: IC consulenten Ziviltechniker GesmbH (Austrija) u saradnji sa Nievelt Labor GmbH (Austrija) i AIK Inženjering doo (Bosna i Hercegovina)

O projektu:

Radovi na završetku izgradnje magistralnog puta M 17.3 Neum-Stolac (ukupne dužine 32,9 km) su dio  Projekta modernizacije cestovnog sektora u Federaciji BiH. Projekat se finansira iz kreditnih sredstava Svjetske banke i Evropske investicione banke.

Sadržaj radova na LOT 1 (L= 7 km):

– asfaltiranje dionice ceste Stari Neum – Babin Do (L= 5,3 km),
– izgradnja dionice ceste Babin Do – Oštrovac (L= 1,7 km),
– izgradnja podvožnjaka Oskrušnica na km 6+719,15 m (L=10,8 m) i
– izgradnja tunela Oštrovac (L=190 m).

IZGRADNJA / REKONSTRUKCIJA OPŠTINSKOG I KANTONALNOG SUDA I TUŽILAŠTVA U TUZLI, FEDERACIJA BIH, BOSNA I HERCEGOVINA Ugovor br. 2017/393-673

Investitor: Evropska unija, koju predstavlja Evropska komisija, B-1049 Brisel, Belgija

Izvođač: Konzorcijum „Integral Inženjering ad – Integra Inženjering doo“

Vrijednost ugovorenih radova: 8,47 miliona KM ili 4,33 miliona EUR

Nadzor: Safege Bosnia doo, Sarajevo

Opis projekta:

Predviđena je rekonstrukcija postojećeg objekta Opštinskog i Kantonalnog suda i tužilaštva u Tuzli, koji se nalazi u centru Tuzle. Objekat je izgrađen 1962. godine kao Okružni sud u Tuzli. Ukupna neto površina objekta koji je predmet rekonstrukcije iznosi približno 4.600 m2.

Takođe, predviđena je i izgradnja novog objekta Opštinskog suda, Tuzla, koji je projektovan na mjestu Doma Armije u Tuzli. Ukupna neto površina objekta iznosi približno 5.500 m2.

U okviru projekta izvode se sledeći radovi:
– građevinski radovi,
– građevinsko-zanatski radovi,
– postavljanje elektro instalacije,
– postavljanje mašinske instalacije,
– instalacij vodovoda i kanalizacije,
– vanjsko uređenje,
– izrada projekta izvedenog stanja.

Radovi na rekonsturkciji postojećeg objekta će se izvoditit fazno, bez prekida njegovog korištenja od strane korisnika.

IZVOĐENJE DIJELA RADOVA NA NOVOJ SANACIJI USJEKA 5 OD KM 879+350 DO KM 879+775 U SKLOPU PROJEKTA IZGRADNJE AUTOPUTA E75, DIONICA: GRDELICA (GORNJE POLJE) – CARIČINA DOLINA, LOT 1: PUT I MOSTOVI OD GRDELICE DO TUNELA PREDAJANE

Investitor: Koridori Srbije, d.o.o. Beograd

Izvođač: Integral inženjering a.d. Laktaši

Vrijednost radova: 18,5 miliona KM ili 9,5 m EUR

Koridor 10 je jedan od najvažnijih pan-Evropskih transportnih koridora koji prolaze kroz Srbiju. Program izgradnje Koridora 10 kroz Srbiju se provodi kroz četiri projekta koji se dijele na dionice, a one u lotove (ugovore).

Integral inženjering a.d. je glavni izvođač na dionici Caričina dolina – Vladičin Han, LOT 5: Putevi i mostovi na poddionici Caričina dolina – tunel Manajle.

Izvođač radova na dionici Grdelica (Gornje polje) – Caričina dolina, LOT 1: Put i mostovi od Grdelice do tunela Predajane je Zajedničko preduzetništvo (JV) AZVI SA (Španija) i TADDEI SpA (Italija).

Zbog posebno složenih uslova, investitor je dodijelio Integral inženjeringu izvođenje dijela radova na novoj sanaciji Usjeka 5 na dionici Grdelica (Gornje polje) – Caričina dolina, LOT 1: Put i mostovi od Grdelice do tunela Predajane.

Trajna stabilizacija kosine Usjeka 5 će biti ostvarena izradom zidova K1 i K3, što uključuje izradu betonskih šipova Ф = 1500 mm,  AB zidova sa kontraforima, te ugradnju prednapregnutih sidara dužine 35 m i SN sidara dužine 5 m.

Izgradnja dovodnog tunela, ulazne građevine i pristupnih tunela HE Dabar i izvođenje
istražno projektantskih radova u toku izgradnje (Ugovorni sporazum br.434-18/16   naš br. 287/16 od 17.03.2016.)


Investitor:
„Mješoviti holding „“ERS““ – MP a.d. Trebinje ZP „“Hidroelektrane na Trebišnjici““ a.d. Trebinje

Vrijednost: 131 milion KM ili 67 m EUR

Projekt korišćenja hidrosistema Trebišnjica se zasniva na izgradnji niza hidrotehničkih objekata (brane, akumulacije, otvoreni kanali, tuneli i hidroelektrane) kojima se vode kraških polja Istočne Hercegovine, kontrolisano koriste za navodnjavanje, kontrolu poplava i proizvodnju električne energije. Za proizvodnju električne energije planirana je izgradnja 7 hidroelektrana i 6 akumulacionih bazena u sistemu.

Do sada su izgrađene 4 hidroelektrane, koje koriste vodu iz akumulacionog  bazena “Bileća”: HE Trebinje I, HE Trebinje II, HE Dubrovnik i PHE Čapljina. One su sukcesivno ulazile u pogon počevši od 1965. godine (HE Dubrovnik) do 1981. (HE Trebinje II).

Preostale 3 hidroelektrane pripadaju podsistemu  “Gornji horizonti”  i to: HE Nevesinje (61 MW), HE Dabar (160 MW) i HE Bileća (30 MW).

Podsistem  „Gornji horizonti“, obuhvata korišćenje voda na pravcu Gatačko polje-rijeka Zalomka-Nevesinjsko polje-Dabarsko polje-Fatničko polje-akumulacija Bileća. U ovaj sistem se u konačnoj etapi uvodi dio voda sjeverozapadnog dijela Nevesinjskog polja.

HE Dabar je prva hidroelektrana na području Gornjih horizonata, koja će biti izgrađena.

Dovodnim tunelom, dužine 12.125 m, dovodi se voda iz akumulacije Pošćenje do HE Dabar. Dovodni tunel prolazi kroz dvije različite geološke sredine. Ulazna građevina je smještena uz korito Zavidolske rijeke i oko 3,5 km je udaljena od brane Pošćenje. Na ulaznoj građevini predviđena je rešetka i zatvarač za zatvaranje tunela za potrebe kontrole i održavanja. Za izvođenje radova na tunelu predviđena su dva napadna rova (Straževica, dužine 830 m i Vodostan, dužine 295 m).

Ugovoreni su sljedeći radovi:

A. IZGRADNJA ULAZNE GRAĐEVINE, RADNOG PLATOA, KOMANDNE SOBE I PRISTUPNOG PUTA
Ulazna građevina;
Radni plato: P=336,10m2 asfaltiran (AB11s i BNS32 d=5+10 cm) na nasipu, oko platoa je čelična ograda h=1,12m, hidrantska mreža l= 290,00m DN100;
Komandna soba: mašinska oprema, hidromehanička oprema vodozahvatne građevine, elektro oprema;
Pristupni put: l=279,00m š=5,00m, tampon d=45cm i asfalt d=15cm;

B. DOVODNI TUNEL dužine l= 12.125,00m podužnog nagiba i=2,139‰; kružni prečnik svijetlog otvora D = 4,6m dužine 7.853,00m i potkovičastog presjeka l= 4.272,00m visine iskopa 5,20m ;  gradi se novom austrijskom metodom

C. PRISTUPNI TUNELI
-tunel Straževica: pravolinijski l=651,57m, nagib iskopa i=7,54%, potkovičastog oblika visine 5,5m ;
-tunel Vodostan: pravolinijski l=91,00m, nagib iskopa i=2,139promila, kružnog oblika prečnika 5,2m

D. TEHNIČKO OSMATRANJE

E. ISTRAŽNO-PROJEKTANTSKI RADOVI u toku izgradnje

Izgradnja zatvorenog bazena u Trebinju, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Investitor:  Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje

Vrijednost radova: 10,27 miliona KM ili 5,25 m EUR

Projektom je predviđena izgradnja objekta dimenzija 54.50 x 107.00 m, spratnosti Po+Pr+1 .

Ugovoreno je izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, radova na vodovodu i kanalizaciji, elektro radova, termomašinskih radova i radova na vanjskom uređenju objekta.

Izgradnja tunela odvodnjavanja Bilećkog polja – I faza

Investitor: „Mješoviti holding „“ERS““ – MP a.d. Trebinje ZP „“Hidroelektrane na Trebišnjici““ a.d. Trebinje

Vrijednost: 8,9 milion KM ili 4,6 m EUR

Projekt korišćenja hidrosistema Trebišnjica se zasniva na izgradnji niza hidrotehničkih objekata (brane, akumulacije, otvoreni kanali, tuneli i hidroelektrane) kojima se vode kraških polja Istočne Hercegovine, kontrolisano koriste za navodnjavanje, kontrolu poplava i proizvodnju električne energije. Za proizvodnju električne energije planirana je izgradnja 7 hidroelektrana i 6 akumulacionih bazena u sistemu.

Do sada su izgrađene 4 hidroelektrane, koje koriste vodu iz akumulacionog  bazena “Bileća”: HE Trebinje I, HE Trebinje II, HE Dubrovnik i PHE Čapljina. One su sukcesivno ulazile u pogon počevši od 1965. godine (HE Dubrovnik) do 1981. (HE Trebinje II).

Preostale 3 hidroelektrane pripadaju podsistemu  “Gornji horizonti”  i to: HE Nevesinje (61 MW), HE Dabar (160 MW) i HE Bileća (30 MW).

Projekat obuhvata izgradnju hidrotehničkog tunela dužine 1.725,00 m,  kružnog presjeka svijetlog otvora 2,70 m. Tunel je u pravcu, vertikalnog nagiba 0,40%, sa armiranobetonskom jednoslojnom oblogom debljine 25 cm, i biće izgrađen Novom Austrijskom tunelskom metodom.
Projektom je, pored tunela, obuhvaćena izgradnja ulazne građevine sa taložnicom i galerijom, dužine 16 m, izlazne građevine dužine 11 m, dva kanala sa taložnicama i vertikalnim šahtom, akvadukt most i propust.

Projekat autoputa na koridoru 10, Izgradnja autoputa E75, Dionica: Caričina Dolina – Vladičin Han, LOT 5: Putevi i mostovi na poddionici Caričina Dolina – tunel Manajle,
ICB br: CORRX.E75.EIB.PACK2-LOT5.ICB

Investitor: Koridori Srbije, d.o.o. Beograd

Vrijednost radova: 124,7 miliona KM ili 63,8 m EUR

Koridor 10 je jedan od najvažnijih pan-Evropskih transportnih koridora koji prolaze kroz Srbiju. Program izgradnje Koridora 10 kroz Srbiju se provodi kroz četiri projekta koji se dijele na dionice, a one u lotove (ugovore). Nakon što bude završen, autoput će imati pozitivan uticaj na privredne i trgovinske aktivnosti u regionu, te će doprinositi regionalnom razvoju i povezivanju šireg prostora Balkana.

Zbog značaja ovog programa, velikog obima i vrijednosti radova, neke od vodećih međunarodnih građevinskih kompanija se takmiče na tenderima i izvode radove na Koridoru 10.

“Integral inženjering” a.d. je, zajedno sa svojim partnerima, veoma ponosan što je izabran za glavnog izvođača radova na poddionici caričina Dolina – tunel Manajle. Ova poddionica je jedna od najzahtjevnijih na autooputu na Koridoru 10 u Srbiji zbog toga što se radovi izvode u Grdeličkoj klisuri. Ovo je najvažniji i najveći projekat Integrala na zahtjevnom tržištu Srbije.

Radovi uključuju:
– izgradnju kompletne dionice autoputa (l= 6,75 km), sa svim pratećim elementima: 7 mostova na trasi
autuputa, 1 most na lokalnoj saobraćajnici, 1 željeznički most, 3 galerije, 28 propusta;
– izmiještanje 1 km željezničke pruge, izmiještanje 1,3 km lokalnih puteva, te izmiještanje
visokonaponske, srednjenaponske i niskonaponske mreže;
-radove na regulaciji Južne Morave, rijeke Sokolice i Kozničke rijeke;
– izgradnju telefonsko-komunikacione  kanalizacije i trafostanice;
– radove na odvodnji puta;
– nabavku i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme i opreme za zaštitu od buke;
– radove na uređenju okoline.

Izgradnja kanala kroz Fatničko polje od kraja kompenzacionog bazena Pađeni do tunela Dabar – Fatnica, u dužini 2.577,14 m

Investitor: „Mješoviti holding „“ERS““ – MP a.d. Trebinje ZP „“Hidroelektrane na Trebišnjici““ a.d. Trebinje

Vrijednost: 8 miliona KM ili 4,1 m EUR

Projekt korišćenja hidrosistema Trebišnjica se zasniva na izgradnji niza hidrotehničkih objekata (brane, akumulacije, otvoreni kanali, tuneli i hidroelektrane) kojima se vode kraških polja Istočne Hercegovine, kontrolisano koriste za navodnjavanje, kontrolu poplava i proizvodnju električne energije. Za proizvodnju električne energije planirana je izgradnja 7 hidroelektrana i 6 akumulacionih bazena u sistemu.

Do sada su izgrađene 4 hidroelektrane, koje koriste vodu iz akumulacionog  bazena “Bileća”: HE Trebinje I, HE Trebinje II, HE Dubrovnik i PHE Čapljina. One su sukcesivno ulazile u pogon počevši od 1965. godine (HE Dubrovnik) do 1981. (HE Trebinje II).

Preostale 3 hidroelektrane pripadaju podsistemu  “Gornji horizonti”  i to: HE Nevesinje (61 MW), HE Dabar (160 MW) i HE Bileća (30 MW).

Podsistem  „Gornji horizonti“, obuhvata korišćenje voda na pravcu Gatačko polje-rijeka Zalomka-Nevesinjsko polje-Dabarsko polje-Fatničko polje-akumulacija Bileća. U ovaj sistem se u konačnoj etapi uvodi dio voda sjeverozapadnog dijela Nevesinjskog polja.

Kanal kroz Fatničko polje služi za sprovođenje voda od izlaza iz tunela Dabar-Fatnica do ulaza u dovodni tunel Fatnica-HE Bileća, koji je u fazi izvođenja.

Izgradnja kanala kroz Fatničko polja podijeljena je u dvije dionice.

-Dionica 1 (l =2.086 m): Poprečni presjek kanala je trapeznog oblika širine dna kanala 10m i nagiba kosine 1:1,5.  Predviđena je AB MB30 obloga debljine 20 cm i izgradnja u kampadama od 5 m. Dionica je dimensionisana na proticaj Qmax=121,50 m3/s, što predstavlja maksimalni kapacitet tunela Fatnica – Bileća.

-Dionica 2 (l = 491 m): Poprečni presjek kanala je trapeznog oblika širine dna kanala 10m i nagiba kosine 1:1,5.  Predviđena je AB MB30 obloga debljine 20 cm i izgradnja u kampadama od 5 m. Dionica je dimensionisana na proticaj Qmax=93,00 m3/s.

Projektom je predviđena i izgradnja mosta raspona 27,40 m.

Radovi na izvođenju kompenzacionog bazena u mjestu Pađeni, Bileća, Bosna i Hercegovina

Investitor: „Mješoviti holding „“ERS““ – MP a.d. Trebinje ZP „“Hidroelektrane na Trebišnjici““ a.d. Trebinje

Vrijednost: 4 miliona KM ili 2,04 m EUR

Projekt korišćenja hidrosistema Trebišnjica se zasniva na izgradnji niza hidrotehničkih objekata (brane, akumulacije, otvoreni kanali, tuneli i hidroelektrane) kojima se vode kraških polja Istočne Hercegovine, kontrolisano koriste za navodnjavanje, kontrolu poplava i proizvodnju električne energije. Za proizvodnju električne energije planirana je izgradnja 7 hidroelektrana i 6 akumulacionih bazena u sistemu.

Do sada su izgrađene 4 hidroelektrane, koje koriste vodu iz akumulacionog  bazena “Bileća”: HE Trebinje I, HE Trebinje II, HE Dubrovnik i PHE Čapljina. One su sukcesivno ulazile u pogon počevši od 1965. godine (HE Dubrovnik) do 1981. (HE Trebinje II).

Preostale 3 hidroelektrane pripadaju podsistemu  “Gornji horizonti”  i to: HE Nevesinje (61 MW), HE Dabar (160 MW) i HE Bileća (30 MW).

Podsistem  „Gornji horizonti“, obuhvata korišćenje voda na pravcu Gatačko polje-rijeka Zalomka-Nevesinjsko polje-Dabarsko polje-Fatničko polje-akumulacija Bileća. U ovaj sistem se u konačnoj etapi uvodi dio voda sjeverozapadnog dijela Nevesinjskog polja.

Kanal kroz Fatničko polje služi za sprovođenje voda od izlaza iz tunela Dabar-Fatnica do ulaza u dovodni tunel Fatnica-HE Bileća, koji je u fazi izvođenja. Kanal završava kompenzacionim bazenom u mjestu Pađeni čija je površina P= 8.914 m2, a zapremina V= 49.000m3.

Ugovoreni radovi obuvataju:

-iskop u raspadnutim krečnjacima 70.000 m3;
-izgradnju AB kompenzacionog bazena;
-izgradnju dijela AB kanala;

-izgradnju AB potpornih konstrukcija ukupne količine hidrotehničkog betona 10.523 m3;
-ostale prateće radove.